Huurovereenkomst

Bij een huurovereenkomst stelt de eigenaar tegen betaling een lokaal ter beschikking. De huurder verbindt zich ertoe dit bedrag te betalen, meestal voor bepaalde duur.

Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verhuurder (meestal de eigenaar) zich ertoe verbindt om tegen betaling van een bepaald bedrag het tijdelijk genot van een welbepaald goed te verlenen aan de huurder (gebruiker). De huurder verbindt zich tot het betalen van een bepaald bedrag. Als een goed wordt gehuurd dat niet als woning dient, kan een huurovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk worden afgesloten, al gaat de voorkeur uiteraard naar een schriftelijke overeenkomst die het meeste rechtszekerheid geeft.

De meeste publicaties die het over ‘de huurwet’ hebben, spreken enkel over het huren van onroerend goed als ‘hoofdverblijfplaats’. Een lokaal valt hier niet onder, maar wel onder het gemeen huurrecht (Belgisch Wetboek, art. 1714-1762bis). Het gemeen huurrecht is slechts een aanvullend recht, wat wil zeggend dat je heel wat aspecten in je huurcontract zelf kan regelen.

Er zijn een aantal zaken die in een huurovereenkomst moeten vermeld staan, anders is de overeenkomst ongeldig: de partijen moeten geïdentificeerd zijn, het voorwerp van de overeenkomst moet duidelijk zijn, de huurprijs moet duidelijk bepaald zijn en er moet een datum en looptermijn omschreven zijn.
Los van de geldigheidsvereisten zijn er aspecten die niet verplicht vermeld worden, maar waarover je best bijkomende afspraken maakt. Zo maak je best van het begin duidelijke afspraken over wanneer en hoe je het voorschot, de waarborg en de huur zelf moet betaald worden.

Voor meer info luister je best eens bij je koepelorganisatie of je verzekerd bent voor rechtsbijstand.

In de brochure 'Jeugdlokalen & Overeenkomsten' lees je meer over:

  • Aanpassing van de huurprijs
  • Voorschot, waarborg, wijze van betaling en betalingstermijn
  • Plaats en boedelbeschrijving
  • Huurtermijn en opzeg van de overeenkomst
  • Huishoudelijk regelement
  • Een optie nemen
  • Brandschade en geval van overmacht
  • Minimale gegevens in de huurovereenkomst

Download hier een modelhuurovereenkomst.