Recht van erfpacht

Bij een Recht van erfpacht mag de erfpachter gebruik maken van onroerend goed alsof je zelf eigenaar bent tegen een jaarlijkse vergoeding. De overeenkomst loopt minimaal 27 jaar en maximaal 99 jaar.

Een erfpacht is een soort huurcontract op lange termijn dat de erfpachter toelaat een stuk grond, al dan niet bebouwd, te gebruiken. Alhoewel je als erfpachter eigenlijk de grond en eventuele gebouwen beheert alsof je zelf eigenaar bent, behoudt de eigenaar de naakte eigendom. Hiermee wordt bedoeld dat de eigenaar over het goed kan blijven beschikken. Dit wil zeggen verkopen, wegschenken of hypothekeren. Let wel: een overdracht van het onroerend goed stelt geen einde aan het erfpachtrecht. De overeenkomst wordt dus verder gezet met de nieuwe eigenaar.

Het grote voordeel van erfpacht is dat je geen startkapitaal nodig hebt. Je koopt immers geen (bebouwd) stuk grond, je krijgt het in bruikleen voor een lange termijn. Hiervoor betaal je dan jaarlijks een (symbolische?) vergoeding. Op deze manier kun je dus relatief goedkoop een stuk grond verwerven. Je spaart dan financiële middelen uit die je kan besteden aan de bouw van je jeugdlokaal.

Een ander voordeel is dat je als erfpachter het volle genot hebt van het onroerend goed. Zo is het mogelijk om de bestemming ervan te wijzigen, het goed geheel of gedeeltelijk te verhuren, de grond te bebouwen of te beplanten, enz.

Het nadeel is uiteraard dat je geen eigenaar wordt van de grond, noch van het eventuele lokaal dat je erop zou bouwen. Nochtans beschik je over alle rechten van een eigenaar, en de plichten moet je er ook bijnemen. Je staat dus zelf in voor eventuele herstellingen, je zorgt voor een goede verzekering van het goed, je dient ook alle belastingen te betalen, enz. Op het einde van de pachttermijn zal jij (of je opvolger) dus een nieuw contract moeten aangaan, dit in de veronderstelling dat de eigenaar een nieuwe overeenkomst wil afsluiten. Wat er met de gerealiseerde meerwaarde moet gebeuren kan beschreven worden in de overeenkomst. De gerealiseerde meerwaarde kan eventueel vergoed worden door de eigenaar, maar dat zal aan het begin van de erfpacht grondig besproken moeten worden.

In de brochure 'Jeugdlokalen & Overenkomsten' lees je meer over:

  • de bepalingen die opgenomen worden in de akte
  • wat na afloop van de termijn?
  • extra tips bij het afsluiten van een erfpacht

Download hier een model erfpacht.