Convenant

Bij een convenant wordt een onroerend goed gebruikt in ruil voor 'jeugdwerk'-output. De overeenkomst wordt afgesloten met de gemeente, meestal voor een korte termijn.

Een convenant is elke akte of schriftelijk vastgelegde afspraak tussen een overheid en andere partijen van privaatrechtelijke aard (of een lagere overheid). Overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking of huurovereenkomsten behoren niet tot deze categorie.

Een convenant is een win-win situatie gebaseerd op wederzijdse engagementen.

  • Het jeugdwerkinitiatief levert een output: jeugdwerk voor kinderen en/of jongeren. Deze output wordt in het convenant besproken.
  • Het gemeentebestuur geeft hiervoor in ruil subsidie en/of service, diensten. Bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van lokalen.

Voor het jeugdwerkinitiatief betekent dit een input van middelen om de doelstellingen te realiseren terwijl de gemeente voorziet in het ondersteunen van het jeugdwerk en jeugdwerkinfrastructuur met geld of materiele goederen.

In de brochure 'Jeugdlokalen & Overeenkomsten' leer je meer over:

  • de structuur van een convenant
  • extra tips bij het afsluiten van een convenant

Download hier een modelconvenant.