Uitdagingen voor het jeugdwerk

Maak werk van duurzame jongerenmobiliteit

Mobiliteit wordt duurzaam genoemd als:

 • verplaatsingen mogelijk zijn,
 • functies bereikbaar zijn,
 • ze betaalbaar is voor gebruikers en overheid,
 • ze ecologisch verantwoord is,
 • ze niet ten koste gaat van de kwaliteit van de omgeving,
 • ze veilig is voor iedereen (ook kinderen, ouderen, minder kapitaalkrachtigen),
 • ze de mogelijkheid geeft om zich zelfstandig te verplaatsen.

Werken aan duurzame jongerenmobiliteit zou kunnen betekenen:

 • maak specifieke jongerenbestemmingen bereikbaar,
 • zorg voor veilige routes en een leefbare (speel)omgeving van die locaties,
 • stimuleer autonome, milieuvriendelijke verplaatsingen.

Inhoudelijke principes:

 • kies prioritair voor te voet en fiets,
 • kies secundair voor openbaar vervoer,
 • kies slechts in laatste instantie voor de auto.

Welke principes zijn essentieel bij de aanpak?

Geef een positief signaal

Blijf niet langs de kant zitten. Jongeren zijn niet ondergeschikt aan de 'volwassen wereld'. Als deelnemer aan het verkeer kunnen jongeren meedenken en initiatieven nemen om 'samen' te werken aan duurzame mobiliteit. Dit betekent ook verantwoordelijkheid opnemen voor het gedrag in het verkeer.

Zoek partners

Alleen kan je de problemen niet aan. Je leeft ook niet in een (jeugd)vacuüm. Daarom moet je streven naar een constructieve samenwerking met verschillende actoren: in de eerste plaats de kinderen en jongeren zelf, jeugd(bege)leiders, de verantwoordelijke jeugdinstantie, jeugddienst en -consulent, mobiliteitsdienst, school en/of onderwijsdienst, politie, ouders, parochie én soms ook met wegbeheerders of vervoeraanbieders als De Lijn, …

In een partnership werkt men volgens het principe van gedeelde verantwoordelijkheid: elk is honderd procent verantwoordelijk, de 'zwarte piet' wordt niet doorgeschoven. Partnership maakt belanghebbenden tot 'medestanders'.

Laat factoren samen spelen ...

De oorzaken van verkeer- en mobiliteitsproblemen zijn complex en een samenspel van factoren. Idem dito voor de oplossingen. De wisselwerking tussen en versterking van maatregelen is belangrijk. Al te vaak zoeken we al ons heil in wijzigingen in de verkeersinfrastructuur. Ze zijn echter slechts één element in het leefbaar en verkeersveilig maken van bijvoorbeeld de jeugdlocaties.

Het aanleggen van een bijkomende parking omdat er een tekort is aan parkeerplaatsen stimuleert misschien (ongewild) het aantal autoverplaatsingen en dus ook het aantal auto's. Hierdoor blijft het tekort bestaan. Misschien was het stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer een betere oplossing.

Infrastructuur schept misschien wel de voorwaarden, toch moet er ook oog zijn voor andere maatregelen zoals campagnes voor meer gebruik van de fiets of aantrekkelijke tarieven voor jongeren openbaar vervoer, ...

Kijk verder dan je eigen lokaal

Het is goed om je (actie)terrein af te bakenen zonder daarbij evenwel de ruimere omgeving uit het oog te verliezen. Jouw jeugdlocatie maakt samen met andere (jeugd)locaties deel uit van de favoriete plekken die veilig bereikbaar moeten zijn en blijven. We moeten ook voor ogen houden dat de leefwereld waarin kinderen en jongeren zich verplaatsen snel groter wordt met de leeftijd.

Werk stap-voor-stap

Duurzame jongerenmobiliteit vraagt een stappenplan. We presenteren je op deze site een model van zo'n stappenplan:

 1. Bepaal je actieterrein
 2. Betrek partners
 3. Inventarisateer
 4. Formuleer een doel
 5. Plan acties: zachte & harde maatregelen
 6. Voer de acties uit
 7. Evalueer